Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Racket & Fit Center Borne, gevestigd te Borne, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 06052547 hierna te noemen: R.F.C.B..

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van dit statement, stel u vraag dan aan: info@racketfitborne.nl

In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

Verstrekking van persoonsgegevens aan, en verwerking van persoonsgegevens door de KNLTB

De in de tabel genoemde persoonsgegevens met het doel “ledenadministratie”, alsook bij evenementen (toernooien en competitie) worden verstrekt aan de KNLTB en ook verwerkt door de KNLTB. R.F.C.B. is als lid van de KNLTB verplicht tot aanlevering van deze gegevens. De KNLTB heeft voor de verwerking en bescherming van de gegevens een eigen verantwoordelijkheid naast (maar los van) die van de Vereniging. De KNLTB hanteert daarbij zijn eigen privacy policy, zie KNLTB Privacy Statement op www.knltb.nl .


Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt het recht R.F.C.B. te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij R.F.C.B. op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren.


Persoonsgegevens in relatie tot (deelname aan) door R.F.C.B.
 georganiseerde evenementen en activiteiten

R.F.C.B. organiseert vele evenementen en activiteiten, waar men door inschrijving aan kan deelnemen. De bij inschrijving verstrekte persoonsgegevens, als vermeld in de tabel, zullen uitsluitend worden gebruikt voor de uitvoering van het evenement/activiteit. Door inschrijving geeft de persoon impliciete toestemming voor publicatie van de betreffende gegevens voor zover relevant bij het evenement/de activiteit. Eventueel met blokkade op gegevens als dat door de persoon via de ledenadministratie of bij inschrijving is aangegeven.


Beeldmateriaal bij de door de vereniging georganiseerde evenementen en activiteiten

Tijdens evenementen en activiteiten kunnen op het terrein foto’s en/of video’s gemaakt worden welke op de website/per digitale nieuwsbrief of op sociale media gepubliceerd kunnen worden. Bij inschrijving voor een evenement/activiteit verklaart men hiermee bekend te zijn.


Beveiliging persoonsgegevens

R.F.C.B. treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.


Minderjarigen

Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.


Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van R.F.C.B.. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. R.F.C.B. raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.


Contactgegevens

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of R.F.C.B. wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

Verantwoordelijke:        Marcel Olde Wolbers

E-mail:                          info@racketfitborne.nl

Telefoonnummer:          074-266 55 55


Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.